Registered under Trade Union Act 1926
नोंदणी क्रमांक :काउआ/ठाणे/१७८८/२०१९

      

        

          Grievance Status

        

          Contact

 

 

 

 

 

 
डॉ. विजय पवार, संस्थापक, अध्यक्ष